© RNDr. Gabriela Kövesiová 2013

Analytická geometria v priestore

Súradnice bodu, stred úsečky, vektor

Vyberte, alebo napíšte správne riešenie úlohy.