© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2016

Zložené úrokovanie

počiatočný vklad, budúca hodnota, úroková miera, čas

Vypočítajte a svoju odpoveď zaokrúhlite na dve desatinné miesta.