© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2014

Výplatná páska

Finančná matematika

Vyplňte tabuľku - výplatnú pásku, pokyny sú uvedené pod tabuľkou.
Meno: Janko Mrkvička...................Obdobie: 09/2014
Vysvetlenie položkySuma v €
Základný plat tarifný650r1
Osobný príplatok200r2
Hrubá mzda
(súčet základného platu a osobného príplatku)
r3
HRUBÝ PRÍJEM
(= hrubá mzda)
r4

Odvody zamestnanca (strhávajú sa zamestnancovi)
zdravotné poistenie
(4% z hrubého príjmu)
r5
nemocenské poistenie
(1,4% z hrubého príjmu)
r6
starobné poistenie
(4% z hrubého príjmu)
r7
invalidné poistenie
(3% z hrubého príjmu)
r8
poistenie v nezamestnanosti
(1% z hrubého príjmu)
r9
poistné odvody zamestnanca
(súčet r5 + r6 + r7 + r8 + r9)
r10

Vysvetlenie položkySuma v €
Nezdaniteľná časť
(určená zákonom v roku 2014)
316,94r11
Základ dane
(hrubý príjem znížený o nezdaniteľná časť a ešte aj o poistné odvody zamestnanca)
r12
Preddavok dane
(19% zo základu dane, zaokrúhlený na celé centy nadol)
r13
ČISTÝ PRÍJEM
(hrubý príjem bez preddavku dane a bez poistných odvodov zamestnanca)
r14

Na výpočet CENY PRÁCE ešte potrebujeme zistiť, aké odvody platí za zamestnanca jeho zamestnávateľ (zaokrúhľujte na celé centy nadol):
Odvody zamestnávateľa (platí zamestnávateľ)
zdravotné poistenie
(10% z hrubej mzdy)
r15
nemocenské poistenie
(1,4% z hrubej mzdy)
r16
starobné poistenie
(14% z hrubej mzdy)
r17
invalidné poistenie
(3% z hrubej mzdy)
r18
úrazové poistenie
(0,8% z hrubej mzdy)
r19
poistenie v nezamestnanosti
(1% z hrubej mzdy)
r20
garančné poistenie
(0,25% z hrubej mzdy)
r21
rezervný fond solidarity
(4,75% z hrubej mzdy)
r22
Poistné odvody zamestnávateľa
(súčet r15 + r16 + r17 + r18 + r19 + r20 + r21 + r22)
r23
CENA PRÁCE
(hrubá mzda + odvody zamestnávateľa)
r24