© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2016

Efektívna úroková miera

zložené úrokovanie

Doplňte vypočítané hodnoty, uveďte s presnosťou na dve desatinné miesta.
Úloha 1
Chcete na jeden rok vložiť do banky 15 000 €. Banka A a Banka B ponúkajú pre svojich klientov rovnako výhodnú ponuku:
Banka A: úroková miera 6 % p.a., úroky sú pripisované mesačne
Banka B: úroková miera pe % p.a., úroky sú pripísané na konci úrokového obdobia
Aká má byť hodnota pe (tzv. efektívna úroková miera), aby boli obe ponuky rovnako výhodné?

odpoveď:
v Banke A bude po roku suma
a túto sumu by sme v Banke B získali po roku s úrokovou mierou % p.a.
efektívna úroková miera pre úrokovanie, ktoré používa Banka A je pe = % p.a.
Úloha 2
Aká je efektívna úroková miera pre štvrťročné úrokovanie s úrokovou mierou 5,50 % p.a.

odpoveď: efektívna úroková miera je % p.a.
Úloha 3
Nájdite efektívnu úrokovú mieru, ktorá odpovedá 12 % p.a., ak sú úroky pripisované
a) polročne,
b) štvrťročne,
c) mesačne.

odpoveď: efektívna úroková miera je
a) % p.a.
b) % p.a.
c) % p.a.
Úloha 4
Banka A používa úrokovú mieru 13,5 % p.a. s denným pripisovaním úrokov, Banka B úrokovú mieru 14 % p.a. s polročným úrokovaním. Ktorá z bánk ponúka vyššiu efektívnu úrokovú mieru?

odpoveď:
efektívna úroková miera Banky A je % p.a.
efektívna úroková miera Banky B je % p.a.

vyššiu efektívnu úrokovú mieru má Banka