cv_4.png

Je daná funkcia f: y = x² + 2x + 3, x∈R.
Grafom funkcie f je s vrcholom v bode V[ ; ].
Graf danej funkcie f je súmerný podľa priamky = .
Graf danej funkcie f pretína os y v bode [; ].