PaedDr. Katarína Poláčiková

Mocniny a odmocniny

Precvičujeme si mocniny a odmocniny v slovných úlohách

Každú úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a doplň alebo označ správnu odpoveď.

Viete, že...

Prvý film sa premietal v roku (prvé štyri platné cifry z druhej odmocniny z 359)
Prvý bicykel vyrobili v roku (prvé štyri platné cifry z druhej odmocniny z 3,44)
Prvýkrát u nás zasadili zemiaky v roku (odmocnina z 289 a odmocnina z 5041 zapísané za sebou)
V Čechách zastrelili posledného medveďa voľne žijúceho v prírode v roku (tisíckrát viac ako odmocnina z 3,45)

A teraz sa dajte do počítania.

Autor úloh: Mgr. Ladislav Šulgan